• Zoeken...

Veelgestelde vragen

Kopen

Eigendom is een sterk vol zakelijk recht. Als eigenaar mag je de grond en alles wat daarop staat zonder toestemming gebruiken, overdragen en nalaten aan erfgenamen. Erfpacht en grondhuur zijn beperkte zakelijke rechten die het recht geven op het vrije gebruik en genot over een stuk domeingrond van de Staat waarbij de grond overeenkomstig met de door de Staat daaraan gegeven bestemming en bepalingen gebruikt moet worden. Hiervoor moet een door de Staat vastgestelde jaarlijkse vergoeding betaald worden. Erfpacht en grondhuur lijken erg op elkaar. Vóór 1982 werden domeingronden door de Staat in erfpacht uitgegeven voor maximaal 75 jaar. Vanaf 1982 worden domeingronden alleen nog uitgegeven in grondhuur voor maximaal 40 jaar wat verlengd kan worden met nog eens 40 jaar. Mensen die een erfpachtperceel hebben dat vóór 1982 is uitgegeven kunnen dit laten omzetten in grondhuur. Op deze manier zal erfpacht op een geleidelijke manier uitgefaseerd worden.
Indien de titel van de grond eigendom is wel. Indien de titel van de grond erfpacht of grondhuur is kun je het als niet op persoonlijke naam kopen omdat domeingrond alleen aan ingezetene Surinamers en Surinaamse rechtspersonen wordt uitgegeven. Een veel toegepaste oplossing hiervoor is het aankopen namens een Surinaamse stichting waar je zelf bestuurder van bent. Een stichting kan eenvoudig en snel worden opgericht.
Ja, je kunt vanuit het buitenland onroerend goed in Suriname kopen. Hiervoor hoef je niet speciaal fysiek aanwezig te zijn in Suriname. Omdat de overdracht ten allen tijde in Suriname plaats vindt wordt er gewerkt met een aankoopvolmacht.
In principe worden de objecten niet op afbetaling verkocht tenzij er bij het object staat aangegeven dat interne financiering mogelijk is. Zie de pagina Interne financiering mogelijk voor een overzicht van deze objecten. Bij de overige objecten geldt dus dat verkoper in één keer volledig moet worden uitbetaald. Bij de meeste objecten zijn er wel externe financieringsmogelijkheden
Of je in aanmerking komt voor bankfinanciering is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Als je wilt kopen met bankfinanciering kun je het beste eerst bij je bank informeren naar jouw financiële mogelijkheden en vervolgens een keuze maken die binnen je budget valt.
Interne financiering is in principe alleen mogelijk bij objecten waarbij dat op de website is aangegeven. Voor een overzicht van deze objecten zie de pagina Interne financiering mogelijk. Indien je een object gezien hebt zonder interne financieringsmogelijkheid en je een groot deel van de koopsom hebt en het restant toch intern wilt laten financieren vraag dan naar de mogelijkheden. Wellicht kunnen wij het aankopen en het restant intern financieren.
Indien het gaat om een onbebouwd perceel kun je het perceel op eigen gelegenheid gaan bekijken. Van elk object is de exacte locatie aangegeven op de kaart. Door middel van een Google Maps link kun je naar de locatie navigeren. Indien het om bebouwd onroerend goed gaat kun je eerst op eigen gelegenheid de omgeving en het object van buiten gaan bekijken. Bij blijvende interesse kan er een bezichtiging worden georganiseerd.
De prijzen zijn exclusief overdrachtskosten. De overdrachtskosten zijn voor rekening van de koper.
De overdrachtskosten worden berekend op basis van een taxatiewaarde. Voor de overdracht is een door GLIS goedgekeurd taxatierapport nodig. In veel gevallen kan deze waarde lager worden gesteld dan de werkelijke koopsom waardoor er bespaard kan worden op de overdrachtskosten. De overdrachtskosten zijn zo'n 9% van de taxatiewaarde. Indien je onroerend goed koopt wat op naam van een overdraagbare stichting staat is het mogelijk aan te kopen door middel van stichtingovername waardoor er geen overdracht van het onroerend goed plaats vindt en er dus geen overdrachtskosten zijn maar slechts de kosten voor de bestuurs- en statutenwijziging van de stichting waarin het onroerend goed staat. Deze kosten zijn beduidend lager dan de overdrachtskosten. Als de levering door middel van stichtingovername mogelijk is wordt dat bij het object aangegeven.
Indien onroerend goed op naam van een stichting staat, die geen ander onroerend goed bezit, is het meestal mogelijk het onroerend goed aan te kopen door middel van het overnemen van deze stichting. Hierbij treedt de verkoper uit het bestuur en treed je als koper in het bestuur van de stichting waarmee je de volledige zeggenschap over het onroerend goed krijgt. Het onroerend goed hoeft dan niet in de openbare registers te worden overgeschreven. Het blijft op naam van dezelfde stichting waardoor er dus ook geen overdrachtskosten betaald hoeven te worden. Je betaalt als koper slechts de kosten voor een koopovereenkomst en de bestuurs- en statutenwijziging van de stichting. Bovendien kan er een vrijwaringsverklaring opgesteld worden waarbij het oude bestuur het nieuwe bestuur vrijwaart van eventuele oude schulden van de stichting van voor de overname. De kosten hiervoor zijn aanzienlijk lager dan de kosten van een overdracht. Een andere voordeel van het aankopen door middel van overname van een stichting is dat je als bestuurder van de stichting de opvolging van het bestuur na overlijden kunt bepalen en ten alle tijden eenvoudig kunt wijzigen. En wanneer je het onroerend goed ooit wilt verkopen is het voor potentiele kopers vaak ook een pluspunt als het onroerend goed op naam van een overdraagbare stichting staat. Hierdoor hoeven er geen overdrachtskosten betaald te worden, is het onroerend goed mogelijk makkelijker verkoopbaar en kan het wellicht zelfs iets meer opbrengen. Voor een overzicht van objecten waarbij aankopen door middel van overname van een stichting mogelijk is zie de pagina Stichtingovername mogelijk.
Voor aankoop heb je een identiteitsbewijs, uittreksel burgerlijke stand en nationaliteitsverklaring (indien de Surinaamse nationaliteit) nodig. Bij aankoop namens een rechtspersoon zijn tevens de statuten en een KKF-uittreksel hiervan nodig. Indien je vanuit het buitenland aankoopt is een aankoopvolmacht nodig.
In de meeste gevallen kun je als koper je eigen notaris kiezen. Voor een goed en vlot verloop van het afhandelingstraject raden we wel aan te kiezen voor een van de notariaten waarmee wij vast werken.
Verkopers bieden hun onroerend goed in euro aan en vrijwel elke verkoper wilt er ook euro's voor ontvangen. Als je SRD's hebt kunnen we je faciliteren met de omzetting naar euro. Daarbij wordt de koers gehanteerd waarvoor euro’s op de dag van betaling gekocht kunnen worden.
Helaas is het ruilen van onroerend goed praktisch haast onmogelijk omdat veel verkopers en kopers juist niet iets anders willen kopen of verkopen en indien dat wel het geval is komen hun wensen en eisen vaak niet overeen met hetgeen er aangeboden wordt. Verder spelen er dubbele overdrachtskosten en het eventueel verrekenen van meer- en minderwaarde mee.

Verkopen

Wij werken onder voorwaarde van exclusiviteit. Dit betekent dat het onroerend goed uitsluitend door ons op de markt wordt aangeboden en dat de verkoop uitsluitend via ons zal gaan. Bij een geslaagde verkoop hanteren wij een commissieloon ter hoogte van 5% van de verkoopprijs met een minimum van € 1.500.
Onze werkwijze is dat we het onroerend goed opnemen en plaatsen op onze veel bezochte website en op diverse sociale media. Ook wordt het geplaatst in de maandelijkse nieuwsbrief die naar duizenden abonnees wordt verzonden. Verder wordt het onroerend goed aangeboden binnen ons eigen netwerk en kunnen er ter plekke verkoopborden worden geplaatst.
Om onroerend goed in de verkoop te nemen hebben we de perceelkaart, een hypothecair uittreksel en een identiteitsbewijs nodig. Als het om erfpacht of grondhuur gaat hebben we ook de beschikking nodig. Indien je nog geen PerceelsID hebt raden we aan dit in orde te maken zodat het onroerend goed direct leverbaar is wanneer een koper zich aandient en het PerceelsID-aanvraagproces niet afgewacht hoeft te worden. Een PerceelsID kun je bij ons aanvragen.
Bij de verkoop is een perceelkaart met PerceelsID vereist. Verder heb je een identiteitsbewijs, uittreksel burgerlijke stand en nationaliteitsverklaring (indien de Surinaamse nationaliteit) nodig. Indien je gehuwd bent zijn ook deze stukken van je partner nodig. Als het om een nalatenschap gaat is er een verklaring van erfrecht nodig. Bij verkoop namens een rechtspersoon zoals een NV of een stichting zijn naast de eerder genoemde stukken ook de statuten en een KKF-uittreksel nodig. Indien je vanuit het buitenland verkoopt is een verkoopvolmacht nodig.
Ja, je kunt vanuit het buitenland je onroerend goed in Suriname verkopen. Hiervoor hoef je niet speciaal fysiek aanwezig te zijn in Suriname. Omdat de overdracht ten allen tijde in Suriname plaats vindt wordt er gewerkt met een verkoopvolmacht. 
Als je om een bepaalde reden niet wenst dat je onroerend goed openbaar aan het grote publiek wordt aangeboden, kun je je onroerend goed bij ons in de stille verkoop plaatsen. Bij stille verkoop wordt je onroerend goed slechts aan aspirant kopers binnen ons bestaand netwerk aangeboden. Het bereik is hiermee minder groot dan wanneer het onroerend goed op de normale manier wordt gepubliceerd. Doorgaans resulteert stille verkoop dan ook in een lagere verkoopopbrengst vergeleken met de normale werkwijze waarbij het onroerend goed via onze website, in onze nieuwsbrief en op sociale media onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek wordt gebracht. Over het algemeen raden wij stille verkoop dan ook niet aan.
Indien je geen gebruik wilt maken van onze verkoopbemiddeling maar je onroerend goed wel op onze website wilt adverteren kun je voor eenmalig € 250 een verkoopadvertentie plaatsen.

Particuliere financiering

Het maximale financieringsbedrag hangt af van de waarde en courantheid van het onderpand. Op basis van de perceelkaart, de exacte locatie en foto's van het onderpand en het straatbeeld kunnen we snel en vrijblijvend een indicatie geven.
Het rentepercentage is 2% per maand.
De maximale looptijd van een financiering is 5 jaar. Er geldt een minimale looptijd van 1 jaar.
Het minimale maandelijkse aflossingsbedrag kan in overleg worden bepaald.
Afhankelijk van het onderpand en het te financieren bedrag is een aflossingsvrije periode bespreekbaar.
Vroegtijdig aflossen kan altijd. Bij algehele aflossing binnen een periode van 1 jaar ben je wel standaard de rente voor de periode van 1 jaar berekend over de hoofdsom verschuldigd. Na het eerste jaar kun je op ieder moment boetevrij aflossen.
We verstrekken uitsluitend financieringen in euro of Amerikaanse dollars. De aflossing geschiedt dan ook in euro of Amerikaanse dollars.
Als je 60 jaar of ouder bent kun je alleen een financiering nemen indien een jonger persoon mee tekent als schuldenaar of je handelt namens een rechtspersoon zoals een stichting of NV.
Als onderpand is nodig een perceel, woning of zakelijk onroerend goed dat vrij is van hypotheken en beslagen. Verder moet het onderpand toegankelijk zijn en voorzien zijn van waterleiding en elektravoorziening tot aan het perceel. Aanvragen op ontoegankelijke percelen op geprojecteerde verkavelingsprojecten zonder voorzieningen worden niet in behandeling genomen.
Ja, ook op een erfpacht- of grondhuurperceel kun je een financiering nemen.
We verstrekken uitsluitend financieringen op basis van het recht van eerste hypotheek. Als er al een hypotheek op het onderpand gevestigd is kan de hypotheekhouder mogelijk uit de leensom volledig worden afbetaald waardoor de financiering als eerste hypotheek verstrekt kan worden.
Afhankelijk van het onderpand en het te financieren bedrag kunnen we hypotheken overnemen waarbij de hypotheekhouder volledig wordt afbetaald en er een nieuwe hypotheek wordt gevestigd.
Indien de benodigde stukken compleet worden aangeleverd kan een financieringsaanvraag, afhankelijk van de agenda van het notariaat, vaak binnen enkele werkdagen worden afgehandeld.
De hypotheek- en behandelingskosten bedragen eenmalig 10% van de hoofdsom. Deze kosten kunnen ingehouden worden uit de te ontvangen leensom.
Voor een aanvraag van een financiering hebben we de perceelkaart, de exacte locatie en foto's van het onderpand en het straatbeeld nodig.
Voor de notariële afhandeling van een financieringsaanvraag hebben we een identiteitsbewijs, uittreksel burgerlijke stand en nationaliteitsverklaring (indien de Surinaamse nationaliteit) nodig. Indien je gehuwd bent zijn ook deze stukken van je partner nodig. Als het om een nalatenschap gaat is er een verklaring van erfrecht nodig. Indien het onderpand op naam van een rechtspersoon zoals een NV of een stichting staat zijn naast de eerder genoemde stukken ook de statuten en een KKF-uittreksel nodig. Indien je vanuit het buitenland de financiering wilt afhandelen is een notariële hypotheekvolmacht nodig.
Ja, je kan vanuit het buitenland een hypothecaire financiering op onroerend goed in Suriname nemen. Hiervoor hoef je niet speciaal fysiek aanwezig te zijn in Suriname. Omdat de hypotheekakte ten allen tijde in Suriname wordt gepasseerd wordt er gewerkt met een notariële hypotheekvolmacht.

Overige

Onze front office is in de Albergastraat 29 in Paramaribo. We werken uitsluitend op afspraak. Vanwege efficiëntie prefereren we je zoveel mogelijk via de digitale weg te helpen. Mocht je toch persoonlijk willen langs komen dan horen we graag waarover het gaat en kunnen we hier een afspraak voor inplannen.
Het tarief voor een taxatierapport is afhankelijk van het te taxeren onroerend goed. Als je een taxatierapport wilt laten maken kun je de perceelkaart, de exacte locatie en indien het gaat om bebouwd onroerend goed een foto ervan sturen. Op basis hiervan kunnen we vrijblijvend een prijsopgave doen.

Vraag of antwoord niet gevonden? Laat gerust een bericht achter.

Bestanden toevoegen

 

 

 

Remy Vastgoed